Bảo hiểm BIDV (BIC) dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (Mã: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Cụ thể, BIC công bố ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4. Đại hội dự kiến tổ chức tại tòa nhà 263 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Hà Nội.

Tại cuộc họp sẽ có những nội dung như báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 2024-2029.

ĐHĐCĐ cũng sẽ xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mục tiêu phương hướng năm 2024; báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp dành cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023…

Bảo hiểm BIDV (BIC) dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4
Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh quý 4 năm 2023, Bảo hiểm BIDV ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1.026 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 30% lên 741 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 25% xuống còn hơn 108 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động tài chính gấp 4,8 lần cùng kỳ, lên 23,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 49% lên 207 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty lãi trước thuế gần 162 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Bảo hiểm BIDV đạt 3.630 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.747 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 31% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 10% lên mức 431 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế cả năm của Bảo hiểm BIDV đạt gần 574 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước, tương ứng vượt 19,6% kế hoạch năm.

>> Bảo hiểm MIC chốt quyền tham dự ĐHCĐ vào ngày 8/3

Xem thêm tại nguoiquansat.vn