DNSE Detail Stock BID

HOSE: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng

logo

BID

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

259,370 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

21,849 tỷ

Doanh thu

148,622 tỷ

2,328,731 tỷ

3,832.88

2.55%

-3.56%

0.88%

1.51%

152.77%

18.49%

18.70%

1.01%

1.02

4%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

71.87%

KEB Hana Bank, Co Ltd

13.31%

Khác

14.82%

Tin tức & Sự kiện