BCB: Công bố Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

BCB: Công bố Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

.

HNX

Tài liệu đính kèm