BCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

BCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 37.562%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3,756.2 đồng).
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
          - Thời gian thực hiện: 03/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần 397 (Khu Yên Lãng 1. Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu từ ngày 03/07/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 14% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Khi đó, Ông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm là (110x14/100) = 15.4 cổ phiếu.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế Ông A nhận được là 15 cổ phiếu; 0.4 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tổ chức Lao động - Công ty Cổ phần 397 (Khu Yên Lãng 1. Phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh). Khi đến, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

HNX