BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220830_20220830 - BCE - Giai trinh chenh lech tai BCTC HN SX 6 thang dau nam 2022.pdf
20220830_20220830 - BCE - Giai trinh chenh lech tai BCTC Rieng SX 6 thang dau nam 2022.pdf

HOSE