DNSE Detail Stock BCE

HOSE: CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Xây dựng công trình khác

logo

BCE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

209 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.39 tỷ

Doanh thu

126 tỷ

0.26%

125.56

0

0.54

-127.21%

1.34%

0.69%

31.23%

20.59%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

44.42%

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB

4.15%

Khác

51.43%

Tin tức & Sự kiện