BCE: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

BCE: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm