BCG: Thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm và Bổ nhiệm PTGĐ