BCP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BCP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCP của CTCP Dược Enlie như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được TCPH thông báo sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023

HNX