BCTC 2022 NAW - Lợi nhuận bứt phá gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 3,68% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 0,98% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ tăng 13,33% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 19,62% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,7% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 15,82% tăng so với cùng kỳ.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 3.58, năm 2021 ở mức 3.73. Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước, năm 2022 ở mức 5.79, năm 2021 ở mức 6.55.

  • Chi phí bán hàng tăng 9,54% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 19,44% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 374 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây