BCTC 2023 NAW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 8,58% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 8,9% so với cùng kỳ.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 7,54% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 8,91% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,16%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 12,94% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 374 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 3.58 xuống còn 2.69, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 5.79 lên 10.36 so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 0,27% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng 19,92% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây