BCTC 2023 DTA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,78% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 29,68%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 19,15%.
  • Chi phí tài chính tăng 121,45%, trong đó chi phí lãi vay tăng 91,61%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 25,12%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 181 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 53,76%, chi phí quản lý tăng 24,72%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây