DNSE Detail Stock DTA

HOSE: CTCP Đệ Tam

Bất động sản dân cư

logo

DTA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

75.85 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.29 tỷ

Doanh thu

125 tỷ

0.16%

15.83

0

0.43

191.70%

0.14%

0.04%

19.69%

56.61%

-13.97%

291.61%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Thị Kim Xuân

10.06%

Phạm Thị Bình

6.37%

Bùi Đình Mẫn

5.81%

Đặng Minh Truyền

5.37%

Khác

72.39%

Tin tức & Sự kiện