BCTC 2023 SEA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 229 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 28,61% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 31,25%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 11,92%.
  • Chi phí tài chính tăng 24,76%, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,17%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 67,81%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.250 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 15,57% và chi phí quản lý tăng 8,2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây