BCTC 2023 TBD - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 20,64% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 8,41%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 5,45%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh 75,1%, dẫn đến tăng lợi nhuận gộp 33,77%.
  • Chi phí tài chính tăng 6,25%, trong đó chi phí lãi vay tăng 33,72%.
  • Số dư vay giảm 1,28%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 325 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 15,22%, chi phí quản lý tăng 70,62%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây