BCTC 2023 THG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 117 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 1,32%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 1,18%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 1,79%.
  • Chi phí tài chính tăng 76,1%, trong đó chi phí lãi vay tăng 75,97%.
  • Số dư vay giảm 1,28%.
  • Vốn điều lệ tăng 15%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 2.43 xuống 1.9, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 5.47 xuống 5.35.
  • Chi phí bán hàng tăng 12,8%, chi phí quản lý tăng 30,62%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây