DNSE Detail Stock THG

HOSE: CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Sản xuất bê tông

logo

THG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

967 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

104 tỷ

Doanh thu

1,639 tỷ

39.99%

4,531.55

0

0.46

2.76%

15.90%

5.89%

22.55%

72.53%

75%

7.64%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Nghĩa

4.29%

Vũ Huy Giáp

3.92%

Trần Hoàng Huân

3.9%

Nguyễn Thị Hường

3.49%

Khác

84.40%

Tin tức & Sự kiện