BCTC 2023 VC7 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 41 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 14,85% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 6,26%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, 6,32%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng đáng kể, lên đến 74,87%.
  • Chi phí tài chính giảm 6,34%, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,93%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 14,83%.
  • Vốn điều lệ tăng 100%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 7.21 xuống còn 7.05, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 1.0 xuống còn 0.47 so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây