BCTC 2023 VNB - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 69 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 1,47%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 1,45%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 1,5%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 679 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 7,1%, trong khi chi phí quản lý tăng 4,64%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây