BCTC Quý 2/2023 AMD - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,09 tỷ đồng

  • Công ty CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 18,66% và giá vốn giảm 23,37% so với cùng kỳ.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 0,44% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 91,19% và chi phí bán hàng giảm 54,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,61 tỷ đồng, tăng 88,97% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 82,99 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 0,09 tỷ đồng, tăng 99,61% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 116,87% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 117,42% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 300,99 tỷ đồng, tăng 29,57% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 347,01 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 1.635,05 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây