BCTC Quý 2/2023 BTW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 31,81% so với cùng kỳ, lãi 15 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước Bến Thành vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 13,15%, trong khi giá vốn tăng 7,71%.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 22,62%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,59% và chi phí bán hàng tăng 19,51% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 15 tỷ đồng, tăng 31,81% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 261,54 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 34,62 tỷ đồng, tăng 75,56% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 11,82%, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,82% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 15,92 tỷ đồng, giảm 11,24% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 427,7 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 93,6 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 39.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây