BCTC Quý 2/2023 CTB - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 8,96% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 6,61% và giá vốn giảm 4,49% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 19,89% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 58,22% và chi phí bán hàng giảm 22,5% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 8,96% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 306,77 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 12,84 tỷ đồng, giảm 11,55% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 52,62% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 50,01% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 209,66 tỷ đồng, tăng 15,75% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 205,97 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 136,8 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây