DNSE Detail Stock CTB

HNX: CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương

Máy móc công nghiệp và phụ tùng liên quan

logo

CTB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

315 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

52.42 tỷ

Doanh thu

961 tỷ

9.58%

3,831.80

0

-0.47

-82.01%

19.09%

7.95%

15.03%

13.54%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Mạnh Hà

4.93%

Vũ Thị Tuyết Mai

2.98%

Nguyễn Trọng Nam

2.73%

Hoàng Phương

2.19%

Khác

87.17%

Tin tức & Sự kiện