BCTC Quý 2/2023 KHS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,92 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Kiên Hùng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 14,14% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 7,21%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 74,88% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,09% và chi phí bán hàng giảm 57,75% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 4,36 tỷ đồng, giảm 188,17% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 386,17 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,92 tỷ đồng, giảm 137,92% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 1,3% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 4,95%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 185,33 tỷ đồng, giảm 31,9% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 488,04 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty Kiên Hùng hiện giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 120,91 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây