BCTC Quý 2/2023 KSD - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,12 tỷ đồng

  • Công ty Cổ phần Đầu tư DNA vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 51,57% và giá vốn giảm 52,96% so với cùng kỳ.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 16,73% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 66,69% và chi phí bán hàng giảm 74,33% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,38 tỷ đồng, giảm 0,12% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 29,01 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 1,12 tỷ đồng, giảm 194,17% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 44,85% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 40,31% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 9,47 tỷ đồng, tăng 45,79% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 108,39 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 120 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 17-07-2023 là 6.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây