BCTC 2023 KSD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 49,15% và giá vốn giảm nhanh hơn 47,26% so với cùng kỳ.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 54,27%.
  • Lợi nhuận gộp giảm 73,63% so với năm trước do điều này.
  • Chi phí tài chính tăng 166,51%, trong đó chi phí lãi vay tăng 78,03%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 19,62%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 120 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 70,27% và chi phí quản lý giảm 8,34% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây