BCTC Quý 2/2023 KVC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 24 lần so với cùng kỳ, đạt 12,39 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 37,15% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 31,93%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 143,61% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,82% và chi phí bán hàng giảm 1,86% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,39 tỷ đồng, tăng đến 2.465,68% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 135,38 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,64 tỷ đồng, tăng 251,15% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 25,87% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 25,87%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 101,81 tỷ đồng, giảm 11,94% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 478,14 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 495 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 2.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây