BCTC Quý 2/2023 SDG - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,95 tỷ đồng, giảm 65,88% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 9,85% và giá vốn tăng 12,22%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 8,39% do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 279,21% và chi phí bán hàng giảm 21,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,95 tỷ đồng, giảm 65,88% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 660,26 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,79 tỷ đồng, giảm 137,54% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 11,07% và chi phí lãi vay tăng 54,72% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 293,56 tỷ đồng, giảm 2,86% so với đầu năm.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 865,27 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 101,4 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây