BCTC 2023 SDG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 19 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 13,66% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 12,31.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 24,72%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 24,48%.
  • Chi phí tài chính tăng 14,79%, trong đó chi phí lãi vay tăng 28,61%.
  • Số dư vay tăng 10,86%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 101 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 28,14% trong khi chi phí quản lý tăng 44,65%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây