BCTC Quý 2/2023 TCW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 14,46% so với cùng kỳ, lãi 19,78 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 1,28% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 3,25%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty tăng 6,03% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,3% và chi phí bán hàng tăng 17,75% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 19,78 tỷ đồng, tăng 14,46% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 450,14 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 45,65 tỷ đồng, tăng 3,49% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 50,71% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 51,07%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 33,21 tỷ đồng, giảm 42,89% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 777,9 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 199,91 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 04-08-2023 là 25.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây