BCTC Quý 2/2023 VAV - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 11,05 tỷ đồng, giảm 33,16% so với cùng kỳ.

 • Công ty cổ phần VIWACO vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 10,49% và giá vốn tăng 15,72%.
 • Từ đó, lợi nhuận gộp giảm 15,58%.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,47% và chi phí bán hàng tăng 23,98%.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,05 tỷ đồng, giảm 33,16%.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 351,04 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 31,13 tỷ đồng, giảm 2,63%.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 4,76%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 163,03 tỷ đồng, giảm 7,14% so với đầu năm.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.026,65 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 320 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu tại ngày 18-07-2023 là 28.500 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây