BCTC 2023 VAV - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 108 tỷ đồng, tăng 24,04% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 24,14% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 23,87%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi trong cơ cấu chi phí sản xuất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 25,17%.
  • Chi phí tài chính tăng 2,64%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 2,64%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 20,91%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 320 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 20,13% và chi phí quản lý tăng 39,23% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây