BCTC Quý 3/2023 ABC - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 0,96 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 29,77%, giá vốn giảm 24,56%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 43,17%, trong khi chi phí bán hàng tăng 212,47%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,47 tỷ đồng, giảm 145,1%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 11,2%, trong đó chi phí lãi vay giảm 46,95%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 100,68 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 203,93 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 13.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây