BCTC Quý 3/2023 BTW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 9,96 tỷ đồng, giảm 40,48% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 5,87%, giá vốn tăng 10,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,5%, trong khi chi phí bán hàng tăng 49,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,96 tỷ đồng, giảm 40,48%.
  • Chi phí tài chính giảm 5,5%, trong đó chi phí lãi vay giảm 5,5%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 431,3 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 93,6 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 16-10-2023 là 37.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây