BCTC Quý 3/2023 CFV - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 0,72 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 48,71%, giá vốn giảm 46,25%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,66% và chi phí bán hàng giảm 38,03%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,81 tỷ đồng, giảm 138,78%.
  • Chi phí tài chính giảm 91,01%, trong đó chi phí lãi vay giảm 73,03%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 179,87 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 126,5 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây