BCTC Quý 3/2023 HIG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 15,32 tỷ đồng, giảm 23,51% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 153,07%, giá vốn tăng 205,1%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 135,69% trong khi chi phí bán hàng tăng 74,16%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,32 tỷ đồng, giảm 23,51%.
  • Chi phí tài chính tăng 1.436,28%, trong đó chi phí lãi vay tăng 340,95%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 28,61 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 225,59 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 8.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây