DNSE Detail Stock HIG

UPCOM: CTCP Tập đoàn HIPT

Dịch vụ viễn thông tích hợp

logo

HIG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

282 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

28.12 tỷ

Doanh thu

980 tỷ

1.95%

1,246.57

0

0.19

-54.11%

6.85%

3.41%

11.26%

33.22%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Hải Đoàn

42.64%

Công ty TNHH VBP

17.73%

Tập đoàn Bảo Việt

8.81%

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP

5.06%

Khác

25.76%

Tin tức & Sự kiện