BCTC Quý 3/2023 HLC - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 22,65 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 0,97%, giá vốn tăng 0,9%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,05% trong khi chi phí bán hàng tăng 7,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 22,65 tỷ đồng, tăng 133,58%.
  • Chi phí tài chính giảm 29,97%, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,97%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 5.854,93 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 254,15 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 11.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây