BCTC Quý 3/2023 JOS - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,5 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 87,1%, giá vốn giảm 86,79%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 52,79% và chi phí bán hàng giảm 60,63%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,58 tỷ đồng, tăng 43,95%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 74,27 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 153,23 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây