BCTC 2023 JOS - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 34 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 49,73% và giá vốn giảm nhanh hơn 48,86 so với cùng kỳ.
  • Trọng số lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất là chi phí nguyên vật liệu, giảm 56,75%.
  • Lợi nhuận gộp dự kiến giảm 242,94% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 8,3%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,34%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 1,39%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 153 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 59,56% và chi phí quản lý giảm 24%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây