BCTC Quý 3/2023 KHS - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 22,4 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 31,42%, giá vốn giảm 29,38%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,58%, trong khi chi phí bán hàng giảm 64,72%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 15,48 tỷ đồng, giảm 271,62%.
  • Chi phí tài chính tăng 579,91%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,46%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 488,21 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 120,91 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây