BCTC Quý 3/2023 KSD - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,33 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 28,3%, giá vốn giảm 34,77%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 78,08% trong khi chi phí bán hàng giảm 69,11%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,33 tỷ đồng, tăng 158,46%.
  • Chi phí tài chính tăng 20,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,89%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 107,53 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 120 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 4.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây