BCTC Quý 3/2023 KVC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,64 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 12,84%, giá vốn giảm 11,46%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,8% và chi phí bán hàng giảm 7,63%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 6,28 tỷ đồng, giảm 6,89%.
  • Chi phí tài chính giảm 9,53%, trong đó chi phí lãi vay giảm 9,53%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 478,14 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 495 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 2.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây