BCTC Quý 3/2023 LCD - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,33 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 17,89% và giá vốn giảm 5,48%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,73 tỷ đồng, giảm 30.398,57%.
  • Chi phí tài chính tăng 28,15%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 28,15%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 61,6 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 15 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây