BCTC Quý 3/2023 MAS - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,2 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 29,16%, giá vốn tăng 19,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 149,15% và chi phí bán hàng tăng 32,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 112,49%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,05%, trong đó chi phí lãi vay giảm 6,04%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 161,75 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 42,68 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây