BCTC Quý 3/2023 MKV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,03 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 9,1%, giá vốn giảm 10,08%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,13% và chi phí bán hàng tăng 0,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,03 tỷ đồng, giảm 8,1%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính giảm 27,54%, trong đó chi phí lãi vay giảm 87,46%.
  • Công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 102,35 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 50 tỷ đồng.