DNSE Detail Stock MKV

HNX: CTCP Dược thú Y Cai Lậy

Dược phẩm

logo

MKV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

48.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.89 tỷ

Doanh thu

110 tỷ

0.32%

1,378.15

0

0.45

47.72%

8.82%

6.80%

29.61%

0%

12%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Mavin

57.18%

Đào Mạnh Lương

19.49%

Nguyễn Thị Thùy Dương

12.02%

Nguyễn Thị Ngọc

7%

Khác

4.31%

Tin tức & Sự kiện