BCTC Quý 3/2023 PPS - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,49 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 43,44%, giá vốn tăng 36,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,49 tỷ đồng, tăng 118,1%.
  • Chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 91,85 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 150 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 27-10-2023 là 10.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây