DNSE Detail Stock PPS

HNX: CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Xây dựng công trình khác

logo

PPS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

177 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

19.32 tỷ

Doanh thu

321 tỷ

0.65%

1,288.28

0

0.44

5.05%

10.15%

5.94%

19.70%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

51%

Công ty YTL Power Services Sdn.Bhd

18%

CTCP Elmich

14.55%

America LLC

7.01%

Khác

9.44%

Tin tức & Sự kiện