BCTC Quý 3/2023 PRC - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 0,3 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 7,14%, giá vốn tăng 8,83%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,22% trong khi chi phí bán hàng giảm 7,96%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,06 tỷ đồng, giảm 136,53%.
  • Chi phí tài chính giảm 40,53%, trong đó chi phí lãi vay giảm 40,53%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 33,78 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 12 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây